Privacy Statement

 

Algemeen

Dit is het Privacy Statement van WheelsB&B. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze Gebruikers. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Door onze Website te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien u niet met dit Privacy Statement akkoord gaat, wordt u verzocht de Website niet te gebruiken en dit aan ons te melden.

 

Definities

In dit Privacy Statement hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Website: de website van WheelsB&B, www.wheelsbnb.com.
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website.
Privacy Statement: dit Privacy Statement van WheelsB&B.
WheelsB&B: de verantwoordelijke voor de website www.wheelsbnb.com is een B.V. i.o., gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer vermelden].

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze Gebruikers die via de Website persoonsgegevens verstrekken aan ons in het kader van het aanmelden voor onze nieuwsbrief of het gebruik van een persoonlijk account via de Website. Bij een bezoek aan de Website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (“Bezoekgegevens”). Om van onze diensten gebruik te maken of diensten aan te bieden via de Website dient u verplicht de hiervoor benodigde contact- en adresgegevens te verstrekken (zoals naam, adres, en telefoonnummer). De verstrekte persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. 
Wij kunnen verder de Bezoekgegevens (in geanonimiseerde vorm) gebruiken voor (i) statistische analyses en rapportages van het bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op onze Website en (ii) het analyseren en verbeteren van gebruik van de Website.

 

Doorgifte aan derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door ons zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van onze Gebruikers. Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een bewerker ingeschakeld, met wie wij een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Voor het overige zullen wij de persoonsgegevens van onze Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van WheelsB&B in het belang van onze Gebruikers is.

 

Cookies (algemeen)

Wij maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’ voor onder meer (a) analyse en verbetering van het gebruik van de Website, (b) onze eventuele dienstverlening aan onze Gebruikers (zoals een persoonlijk account, afhandelen van informatieverzoeken of bestellingen), (c) reclame door advertenties op de Website en (d) social media (zoals Facebook en Twitter). Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen.

 

Google Analytics en social media

Wij maken in het bijzonder gebruik van Google Analytics voor analyse en verbetering van het gebruik van de Website. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”).

 

Inzage en correctie

Gebruikers hebben het recht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens om hun verzamelde persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek doen aan ons via info@wheelsbnb.com.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van onze Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:

opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups,
toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede
betaling(sopdracht)en aan WheelsB&B via een encryptie-protocol (SSL of TLS of vergelijkbaar).

Ondanks dat wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden dit Privacy Statement regelmatig op de Website te controleren. Voortgezet gebruik van de Website na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met ons gewijzigde Privacy Statement.